Podmínky a ujednání

Podmínky užití
Podmínky užívání stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Monjour Group, SE jako provozovatelem služby systému Monjour (dále jen „Poskytovatel služby“) a uživatelem služby systému Monjour. Vyplněním a odesláním tohoto registračního formuláře uděluje zájemce o registraci v systému Monjour souhlas s těmito registračními podmínkami:
 1. Používáním služeb Monjour se rozumí veškeré činnosti provozované na webové adrese: https://www.monjour.cz/
 2. Poskytovatel služby prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.
 3. Stisknutím tlačítka „Souhlasím s podmínkami“ potvrdil uživatel svůj souhlas s podmínkami registrace, jak jsou popsány níže.
 4. Uživatel souhlasí, že Provozovatel služby neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob, zejména těch, která spočívají v narušení bezpečnosti a soukromí profilu uživatele.
 5. Provozovatel služby si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 6. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých jednání spojených s užíváním služby Monjour a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, kterou jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky a platnými a účinnými pravidly používání služeb, která jsou stanovena poskytovatelem služeb.
 7. Poskytovatel služeb má právo z užívání služby Monjour odstranit uživatelský účet:
  • jehož uživatel jej užívá v rozporu s dobrými mravy, platnými a účinnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti, nebo který má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo jehož uživatel vystupuje jeho prostřednictvím jako účastník trestného činu)
  • pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly poškodit poskytovatele, a to i v případě, že újma nenastala, ale pouze hrozilo, že by nastat mohla
  • pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást poskytované služby
  • pokud uživatel budí dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba
  • jehož prostřednictvím se uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb systému Monjour
 8. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek registrace užití služeb systému Monjour, a to ve vztahu ke kterékoliv z užívaných dílčích služeb. Uživatel bude s dostatečným předstihem o připravovaných službách informován prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, kterou uvedl jako součást svého registračního formuláře.
Souhlas s poskytnutím údajů pro registraci a podmínky registrace:

Vyplněním a odesláním tohoto registračního formuláře uděluje zájemce o registraci v systému Monjour souhlas s evidencí veškerých údajů (vč. osobních) uvedených v tomto formuláři a formulářích dostupných po registraci v databázi provozované společností Monjour Group, SE (dále jen „Správce“). Osobní údaje poskytnuté Správci budou využívány výhradně pro účely použití v rámci systému Monjour, tedy pro účely komunikace s ostatními uživateli služby Monjour.

Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá rozsahu registračního formuláře a obsahuje:

 • Základní identifikační údaje: jméno, rok narození
 • Další údaje: e-mailová adresa, pohlaví, vzdělání, stav

Jejich ochrana se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Jakékoliv další nakládání s předmětnými osobními údaji podléhá předchozímu souhlasu zájemce. Zájemce má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i další práva podle Zákona, zejména podle ustanovení § 12 a § 21 Zákona. Zájemce má právo kdykoliv požádat o vymazání údajů z databáze systému zasláním požadavku na e-mailovou adresu info@monjour.cz. Údaje může zájemce také sám editovat či mazat v adekvátní sekci po přihlášení ke svému profilu.

© 2015 MonJour Group, SE